Noteikumi

Sākums / Noteikumi

 

Garantija un atgriešana

Ja Pircējs nav apmierināts saņemtā produkta vizuālo izskatu, tad Pircējam ir visas tiesības 14 kalendāro dienu laikā preci apmainīt vai atgriezt par to atsevišķi vienojoties ar Pārdevēju.

Izņēmums ir koka pulksteņi, kā mehānismu garantija ir 2 gadi.

Pircējam ir jāiesniedz savs pieprasījums sūtot uz e-pastu zemenites@zemenitessniega.lv, kur tiek paskaidrots par vēlmi preci apmainīt vai atgriezt.

Lai atteiktos vai apmainītu preci, tā jānogādā pie Pārdevēja (izmantojot “Latvijas Pasts” vai OMNIVA piegādes iespējas). Par preces sūtīšanas izmaksu segšanu Puses vienojas atsevišķi.

Lietotāja datu aizsardzība un privātuma politika

Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskajai personai (Datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic IK “Pasakainas lietas” apstrādājot Datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
Pārzinis – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē – IK “Pasakainas lietas” reģ.Nr. 44102037829, juridiskā adrese: Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV- 4118

Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

zemenites@zemenitessniega.lv
tālrunis +371 27508830
“Pils”, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas novads

2. Vispārīgie jautājumi
Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecība uz fiziskajām personām – klientiem, tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem (turpmāk tekstā – Klienti);

Pārzinis rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamām tiesību normām.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formāta kartotēkās tie tiek apstrādāti. Politika sniedz vispārēju informāciju par Pārziņa veikto datu apstrādi, jo datu apstrādes apjoms un mērķi katram Kientam var atšķirties.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), var tikt noteikti specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

Ja vien mums nav nopietns iemesls to apšaubīt, tad Saņemot personas datus no Klienta, mēs uzskatam, ka Klients mums ir sniedzis precīzus un pareizus datus. Ja vien mums nav nopietns iemesls to apšaubīt, saņemto no klienta piekrišanu viņa personas datu apstrādei, mēs uzskatam, ka tā ir sniegta saskaņā ar Klienta brīvu gribu, pēc izsmeļošias informācijas saņemsanas par plānoto datu apstrādi.

3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Līguma noslēgšanai un izpildei
Kad klients izsaka vēlēšanos izdarīt pirkumu mūsu mājas lapā vai sūtot e-pastu, lai nodrošinātu pirkuma izpildi, Pārzinis apstrādā Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu (datu apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līgumsaistību izpildei).

Personas datu apstrāde šim mērķim tiek uzsākta pēc tam, kad: – klients, esot tiešsaistē, ir aizpildījis pasūtījuma formu un izdara pasūtījumu Klients pārziņa mājaslapā nospiežot “pirkt”; – Klients vēlas reģistrēt savus datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu saņemt ar pirkumu saistītās garantijas;

Datu apstrāde ir nepieciešama lai ar Klientu varētu tikt noformēti pirkšanas dokumenti. Ja personas dati šajā apakšpunktā paredzētajam mērķim netiks sniegti, ar Klientu nebūs iespējams noslēgt attiecīgo līgumu un Klients nevarēs saņemt izvēlēto preci vai pakalpojumu, informāciju par pasūtījuma izpildes gaitu, kā arī izmantot no pirkuma izrietošās garantijas.

Apstrāde ir pasūtījuma izpildes gaitā (piemēram, Klienta apkalpošanai, norēķinu administrēšanai, lai nosūtītu ziņojumus par pasūtījuma izpildes gaitu un pasūtījuma izpildei būtiskiem notikumiem, izmantojot garantiju).

3.2. Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai
Lai Pārzinis varētu realizēt savas likumīgās (leģitīmās) intereses, kas saistītas ar tā komercdarbības nodrošināšanu, kā arī īpašuma un darbinieku aizsardzību, Pārzinis paredz, ka tas noteiktās situācijās apstrādās Klienta personas datus pamatojas uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Apstrāde var būt nepieciešama, lai:

veicinātu preces vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu (piemēram, informācija kuru sniedz apmeklētāji sadaļā “Atsauksmes no mūsu klientiem”);
jaunu preču vai pakalpojumu izstrādei un attīstībai;
klientu apkalpošanai;
klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
iebildumu un ierosinājumu izskatīšanai un apstrādei;
lai novērstu nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
parādu atgūšanai un piedziņai;
lai analizētu Pārziņa mājaslapas lietojuma darbību, izstrādātu un ieviestu tās uzlabojumus;
atsevišķos gadījumos, lai nosūtīt ziņojumus saistībā ar līguma izpildes gaitu;
novērstu krāpniecību;
sava īpašuma un darbinieku aizsardzībai;
vērstos valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
Gadījumā, ja Klienta personas dati Pārziņa likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai tiks izmantoti specifiskos nolūkos, Klients par to tiks informēts atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šī apstrāde tiešā veidā nav nepieciešama līgumsaistību noslēgšanai vai izpildei, tomēr ir būtiska Pārziņa komercdarbībai, lai Pārzinis varētu nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, kā arī sava īpašuma un darbinieku aizsardzību.

3.3. Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu
Gadījumā, kad Klients ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu.

Pamatojoties uz Klienta piekrišanu Pārzinis var nosūtīt Klientam komerciālus paziņojumiem par Pārziņa precēm un pakalpojumiem (kas nav saistīti ar starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem), informēt par jaunumiem, aicināt piedalīties aptaujās saistībā ar uzlabojumu izstrādi, veiktu Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi, kā arī citos gadījumos.

Ja klienta personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, savu piekrišanu Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu zemenites@zemenitessniega.lv.

Pārzinis pārtrauks Klienta datu apstradi attiecīgajam nolūkam (piemēram, komerciālu paziņojumu sutīšanu), tiklīdz tiks apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kā arī no tā, vai Pārzinim būs iespējams identificēt attiecīgo Klientu, bet standarta situācijā tas var aizņemt līdz 5 darba dienām.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot attiecīgo piekrišanu, netiks pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

4. Personas datu saņēmēju kategorijas
Visos gadījumos personas datu apstrādi veiks tikai tam pilnvaroti Pārziņa darbinieki. Atsevišķu apstrādes darbību veikšanai tiek piesaistīti apstrādātāji – uzņēmumi ar kuriem Pārzinis ir noslēdzis atbilstošu līgumu (tie var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji). Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klientu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Klientu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Pārzinis Klientu personas datus vai jebkādu līguma darbības laikā iegūtu informāciju neizpauž trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams:

līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
normatīvajos aktos (piemēram, likumos un Ministru Kabineta noteikumos) paredzētos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.
Gadījumā, ja būsiet izvēlējies ierakstīt komentāru mājaslaps sadaļā “Atsauksmes no mūsu klientiem” Jūsu sniegtais komentārs būs redzams jebkurai personai, kas apmeklēs mūsu mājas lapu.

5. Saziņa ar Klientu
Pārzinis nepieciešamības gadījumā (piemēram, lai informētu par būtiskām izmaiņāma) veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus).

6. Datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām
Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts) vai starptautisku organizāciju. Ja Pārzinis paredzēs personas datus nodot uzņēmumiem vai organizācijām trešajās valstīs, Pārzinis nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
Pārzinis glabā Klienta personas datus, kamēr pastāv kāds no šiem kritērijiem:

4 gadi no pirkuma izdarīšanas brīža;
kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”);
kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.
Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

8. Datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi:

precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, ziņas par personas datu saņēmēju kategorijām (ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj šādu informāciju sniegt), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, kā arī informāciju par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja persona uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza;
Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja Klients uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.pantā minētajos gadījumos Klientam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu datu apstrādi;
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida pieprasījumu nosūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli nosūtot uz e-pastu zemenites@zemenitessniega.lv

Pēc pieprasījuma saņemšanas, Pārzinis izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi Klientam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma.

Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic visas iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

9. Citi noteikumi

Pārziņa mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nav atbildīgs.

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas ”Zemenītes Sniegā” mājas lapā.

Šī Privātuma politikas tiek piemērota no 2018.gada 24.maija.

Atgriezties uz sākumu
WhatsApp chat